Terreinverkenning, Managementplan & Risicobeoordelingen 

Dankzij deze studies kunnen eventueel aanwezige schadelijke stoffen aan het oppervlak, in de grond en in het grondwater gekwalificeerd en gekwantificeerd worden ten einde beheersmaatregelen te treffen, risico's te onderzoeken en modellen op te stellen om uiteindelijk een locatie te verkrijgen zonder gezondheidsrisico's.

 

In-situ sanering & grondwaterzuivering

Bij in-situ sanering vindt geen ontgraving van verontreinigde grond plaats, maar vinden op locatie conventionele of innovatieve processen plaats om alle soorten verontreinigende stoffen, van koolwaterstoffen tot perchloraten, te saneren.

Deze processen, waarvan sommige gepatenteerd zijn, worden vaak gecombineerd met waterzuiveringen uitgevoerd om het grondwater te reinigen. 

 

Ontwerp en aanpak van bodemsaneringen

Geconfronteerd met steeds complexere saneringsprojecten, is het ontwerp van maatwerkoplossingen van groot belang om het succes en de kwaliteit van de dienstverlening, zowel economisch als ecologisch, te waarborgen.

Daarnaast worden door pilots de optimale sanering en het succes van elk project gegarandeerd.

 

Verwerkingscentra

Na afgraving wordt de grond op vaste locaties volgens verschillende methoden verwerkt:

  • Biologische verwerking door een composteringsmethode,
  • Extractieve reiniging (wassen) 
  • Thermische desorptie 
  • Stabilisatie / Immobilisatie

Daarnaast kan over de hele wereld het ontwerp, de bouw en de bedrijfsvoering van mobiele reinigingsinstallaties worden aangeboden

 

Saneringslocaties

Een compleet dienstenpakket is voorzien bij ontgraving en heeft tot doel om: 

  • de afgegraven grond te identificeren door zeeftechnieken en analyse, 
  • zo nodig een tijdelijke opslagplaats (TOP) te regelen,
  • vast te stellen wat het beste systeem voor het verwijderen, keuren en accepteren van grond is, 
  • de transportlogistiek te beheren en te optimaliseren, 
  • de volledige traceerbaarheid van afgegraven grond te garanderen.

En een netwerk van meer dan 20 verwerkingscentra (operationeel) in Europa.

 

Logistiek & transportketen

Een gespecialiseerd medewerkersteam kan multimodale internationale grondtransporten optimaliseren en een complete dienstverlening aanbieden, inclusief administratieve ondersteuning om lokale en Europese regels na te leven.

 

Explosievenopruiming

Een speciale afdeling houdt zich bezig met de pyrotechnische sanering van civiele of militaire terreinen en kan pyrotechnische inspecties uitvoeren, munitie ruimen, identificeren en zo nodig vernietigen. Alle medewerkers hebben de noodzakelijke bevoegdheden voor omgang met explosieven en (in Frankrijk) een militaire achtergrond. Daarnaast wordt (in Nederland) voldaan aan het Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven WSCS-OCE, Deelgebied B (Civieltechnische ondersteuning).

Meer informatie: Explosievenopruiming

 

Fabrieksterreinen (Brownfields)

De sanering van fabrieksterreinen betreft verlaten of onderbenutte industriegebieden met milieuverontreiniging. Het is mogelijk om een volledig herontwikkelingsproject op te stellen, inclusief aankoop van het terrein, bodemsanering en aanpassing aan het toekomstige gebruik.